Welke DNS resolvers kan ik gebruiken?

/Welke DNS resolvers kan ik gebruiken?

Welke DNS resolvers kan ik gebruiken?

U kunt de volgende DNS resolvers gebruiken:

Google IPv4 resolvers
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Google IPv6 resolvers
nameserver 2001:4860:4860::8888
nameserver 2001:4860:4860::8844

Web://Xtra IPv4 resolvers
nameserver 93.157.1.15
nameserver 141.138.151.189
nameserver 199.175.54.173

Web://Xtra IPv6 resolvers
nameserver 2001:67c:54:3::7
nameserver 2607:8b00:2::3053:2736

2018-02-13T13:35:19+00:00